Studio LUSIN gevestigd in Elburg
Terbekeweg 44, 8081 KW Elburg

06 23 28 89 23
info@studiolusin.nl
www.studiolusin.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 57257663.

Definities
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Studio LUSIN wordt gesloten.
b. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Studio LUSIN.

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Studio LUSIN gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte
Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio LUSIN een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio LUSIN eerst nadat deze schriftelijk door Studio LUSIN zijn bevestigd.

2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
Studio LUSIN zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Studio LUSIN de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio LUSIN mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Studio LUSIN op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Studio LUSIN namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Studio LUSIN, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Studio LUSIN volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Studio LUSIN, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Studio LUSIN zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering
Een door Studio LUSIN opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Studio LUSIN is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Studio LUSIN te worden meegedeeld.

3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Studio LUSIN. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Studio LUSIN daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Studio LUSIN te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Studio LUSIN openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij Studio LUSIN
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio LUSIN tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Studio LUSIN, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4. Gebruik en licentie
4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio LUSIN, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Studio LUSIN bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Studio LUSIN niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Studio LUSIN veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
Studio LUSIN heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5. Honorarium
5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Studio LUSIN voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Studio LUSIN gehanteerde honorarium-tarieven.

6. Betaling
6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien na het verstrijken van deze termijn door Studio LUSIN nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Studio LUSIN gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200,- euro.

6.2 Periodieke betalingen
Studio LUSIN heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Studio LUSIN
Indien de overeenkomst door Studio LUSIN wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Studio LUSIN op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement
Zowel Studio LUSIN als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Studio LUSIN bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8. Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
Studio LUSIN garandeert dat het geleverde door of vanwege Studio LUSIN is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, Studio LUSIN geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Studio LUSIN of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Studio LUSIN voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
Studio LUSIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid
Uitzondering in geval van opzet of grove schuld van Studio LUSIN of de bedrijfsleiding van Studio LUSIN, is de aansprakelijkheid van Studio LUSIN voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht.

9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Studio LUSIN niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio LUSIN jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.